بزودی

در این بخش، جدیدترین محصولات دل که در آینده ای نزدیک (بزودی) موجود خواهد شد، قابل مشاهده است. این محصولات ممکن است با توجه به شرایط و وضعیت موجود، قابلیت پیش سفارش و پیش خرید داشته یا نداشته باشند که این قابلیت در صفحه محصول قابل مشاهده است.